Call us on +971-50-2416414 or +971-6-5352126


پيشرفت مشتريان ما  راهي براي پيشرفت و موفقيت ماست.

TOSH GENERAL TRADING شركتي است كه از سال 1992 در بازرگاني و داد و ستد محك خورده و موفق بوده است.

ما دائما و سريعا با گرايش به پيشرفت رشد كرده ايم و از زمان براي حركت به جلو استفاده كرده ايم.

ما در اطمينان و اعتماد مشتريان خود با تحويل دادن اقلام با كيفيت و رفتار حرفه اي در بازرگاني پيروز بوده ايم.

سرويس فوري و اختصاصي ، ما را در شعارمان كمك ميكند.

 

Copyright © Tosh Japan Corporation